top of page

תהליך המחקר

מדדתי באחוזים משתנים אדמת שדה וחימר קנוי לבן לטמפרטורה גבוהה. רציתי לבדוק קודם כול האם אפשר לעבוד איתו על האבניים בהמשך התהליך הפכתי אותו לחומר יציקה. שרפתי לטמפרטורות שונות כדי לבדוק את נקודת ההיתוך

תהליך המחקר: Inner_about
bottom of page